Condicions Generals

OBJECTE DEL CONTRACTE 
Les presents Condicions, tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels productes facilitats per DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. (d'ara endavant DION) a l'Usuari a través de la seva pàgina Web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts, seran els que es trobin a la disposició de l'Usuari a la següent pàgina Web titularitat de DION: www.dioniberica.com

Para qualsevol reclamació podrà dirigir-se a
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. 
Riera de'n Font, 60; 08391 Tiana (Barcelona)
Tel.- 627.17.97.40
Mail: info@dioniberica.com

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT 
Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina Web de DION Els Usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per DION al moment en què l'Usuari contracti el producte i/o continguts en el qual està interessat. Per tant l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir. 
Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara: 
a.  Que és una persona amb capacitat per contractar. 
b.  Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació. 
L'Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. 
 
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
DION podrà modificar les presents estipulacions sempre que existeixi causa o motiu suficient per a això. S'entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tingui per finalitat: 
a.  Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a la disposició dels Usuaris o millorar els existents. 
b.  Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s'ofereixen a través de la pàgina Web. 
 
FORMA DE PAGAMENT 
Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'usuari dels serveis, seran els que figurin a la pàgina Web de la titularitat de DIONwww.dioniberica.com, al moment en el qual l'usuari accedeixi al servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació. 
DION es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats a la pàgina Web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible a la pàgina Web. 


Preus i Impostos aplicats 
Els preus aplicables són els que figuren a la Web al moment en què el client realitza la seva comanda. 
El preu dels productes que apareixen a la Web, inclou l'Impost de Valor Afegit (IVA) excepte en els casos en que així s'indica de manera clara i explícita. 
No es realitzen recàrrecs addicionals pel cobrament amb targeta de crèdit.
 
FORMA DE ENVIAMENT 
a) Zona de lliurament 
 
DION realitzarà el lliurament a la  Península en un termini d'entre 48 i 72 hores a partir de la confirmació del pagament, enviant-se els productes adquirits per correu ordinari. Els productes seran enviats amb sobres reforçats per garantir la integritat del seu contingut. 
 
En funció de condicions especials especificades en el lloc web, DION podrà realitzar l'enviament mitjançant correu urgent.
 
DION garanteix l'enviament en els terminis i zones anteriorment indicades de tots els productes que tenim en estoc per a totes les comandes que siguin rebudes en les nostres oficines abans de les 12:00 hores, una vegada és autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebuts el primer dia laborable posterior al mateix.
Si a causa d'una manca d'estoc per causes alienes a la nostra voluntat, ja sigui per error informatiu o logístic no poguéssim atendre a la seva sol·licitud de comanda total o parcialment ens posarem en contacte amb vostè per via telefònica o via correu electrònic per confirmar la seva comanda o anul·lació del mateix, si vostè així ho desitja.

En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no dóna dret al client a exigir indemnització alguna.

b) Despeses d'enviament 
 
Per a Península i Balears
 
Les despeses d'enviament seran per compte de DION para totes les comandes.
 
Quan el volum de la comanda superi les 5 unitats es realitzarà l'enviament urgent, sense que això impliqui cap cost addicional per al client.

En cas que el client sol·liciti un enviament urgent sense complir aquestes condicions, les despeses d'enviament correran per compte del client, sent els mateixos de:

  • 5,00 € + IVA (CINC EUROS MÉS IVA) per a paquets de fins a 100g.
  • 10,00 € + IVA (DEU EUROS MÉS IVA) per a paquets de fins a 1 kg.
  • Consultar-nos per a paquets superiors a 1 kg. 

Els enviaments es realitzaran mitjançant l'agència de correus: Societat Estatal Correus i Telègrafs, S. A.
 
Per a Portugal
 
Les despeses d'enviament seran per compte de DION para totes les comandes.
 
Els enviaments es realitzaran per l'agència de correus pública de Portugal.

Per a Europa

Es realitzen enviaments als següents països d'Europa: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, França, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.
 
Les despeses d'enviament seran per compte de DION para totes les comandes ordinàries que superin un volum de 3 unitats.
Per a enviaments de volum inferior per favor consultar.
Els preus inclouen IVA.
Els enviaments es realitzaran mitjançant l'agència de correus: Societat Estatal Correus i Telègrafs, S. a.

FORMES DE PAGAMENT .
a) Targetes: 
S'accepta el pagament amb les següents targetes de crèdit:
• VISA 
• MasterCard
Es realitzarà un càrrec automàtic en la seva targeta, al moment en què processi la comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d'un servidor segur de DION, qui garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, conforme a l'establert en la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. 


b) Transferència Bancària:
S'accepta pagament mitjançant transferència bancària al número de compte de DION per l'import de la compra més les despeses d'enviament en cas de ser necessari. El número de compte és ES40 0081 0421 9600 0116 5117
Amb aquesta forma de pagament vostè realitza el pagament per endavant, bé transferint l'import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent l'ingrés en finestreta en una de les nostres entitats. Recordi que les comandes per transferència es guardaran 4 dies naturals, tot esperant el pagament, començant l'endemà de realitzar la comanda, passat aquest temps, sense que l'import sigui efectiu en el nostre compte, s'eliminaran automàticament.
En cas de pagament mitjançant transferència bancària, l'enviament no serà realitzat fins que no es confirmi la recepció del pagament en el compte referenciat en el paràgraf anterior.
 
 
 
Els preus i textos publicats a la pàgina www.dioniberica.com estan subjectes a variacions sense previ avís, inclusivament especificacions tècniques. És obligació del client comprovar la mercaderia que se li lliura. En cas de canvis per defecte del producte, DION passarà a retirar aquest producte i ho canviarà per un altre en perfectes condicions o reemborsarà l'import. 
DION assumirà així mateix la despesa d'enviament del nou producte. El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili del client. 
DION no es fa responsable en cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies. 
L'Usuari serà guiat en el tràmit que ha de seguir-se per a la celebració del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que hagi facilitat per a la celebració del contracte a través dels formularis creats a aquest efecte. 
DION no arxivarà el document electrònic en el qual es formalitzi cada contractació. Per contra, l'Usuari accepta les presents Condicions Generals de Contractació, que romandran accessibles des de la pàgina Web. 
El contracte es formalitza en llengua espanyola, d'acord amb les presents Condicions. 
 
L'Usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció a la pàgina Web. 
 
GARANTIES 
Vostè compta amb tota la garantia de DION, que canviarà o reemborsarà immediata i automàticament qualsevol comanda que no sigui de la seva satisfacció. 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
L'accés dels Usuaris al portal i la compra dels productes oferts a través de la pàgina Web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per DION, revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. 
Generalment, les persones que facin ús de la pàgina web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. DION garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, segons l'establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. 
 
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem. 
En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. , domiciliat en la Riera de'n Font, 60; 08391 Tiana (Barcelona) degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d'accedir a la informació i als serveis facilitats per DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals. 
 
L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual. 
 
La política de privadesa de DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. garanteix a l'Usuari en tot cas la possibilitat d'exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho a DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic info@dioniberica.com
 
Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells Usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment. 
 
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@dioniberica.com
 
DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
a. Obligacions de DION: 
DION, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'Usuari conseqüència de la contractació els serveis per part del mateix: 
Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei sol·licitat per aquest conforme al que es disposa en les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual. 
Informar expressament a l'Usuari de l'existència de les presents condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació. 
Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, tals com el preu dels mateixos i els impostos que li siguin aplicables. 
Posar a la disposició de l'Usuari un exemplar del text de les condicions generals. 
 
b. Obligacions de l'Usuari: 
Per la seva banda, l'Usuari es compromet a: 
Dur a terme l'íntegre compliment de l'establert en les presents condicions dels serveis facilitats per DION.
Completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual. 
Facilitar de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per DION.
Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació li eximeixi d'aquesta obligació. 
 
c. Drets de l'usuari: 
Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per a l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent. 
Tot usuari té dret al fet que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment. 
 
CONDICIONS D'ÚS 
L'Usuari es compromet i garanteix fer ús de la web conforme a les disposicions establertes en les condicions generals de contractació, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el relatiu a la moral i als bons costums. 
Mitjançant l'acceptació de les presents disposicions, l'usuari es compromet a usar la present pàgina web i els productes posats a la seva disposició en la manera i en la forma que en ella mateixa s'estableix. Quedant obligat a no utilitzar la present web i els seus productes amb finalitats il·lícites i/o contraris a les finalitats establertes en aquest avís legal, que poguessin ser lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar la present web o impedir el seu correcte funcionament o dels productes que en ella s'ofereixen o oferissin en un futur. 
D'igual forma, l'Usuari s'abstindrà d'obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb l'establert en el Codi Penal i en la normativa d'aplicació. 
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. es reserva el dret a no concedir l'accés a la web, sense previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que es disposa en les presents condicions generals de contractació. 
Per la seva banda, l'Usuari, es compromet a no fer un ús il·lícit dels continguts de la web, o que pugui suposar un perjudici a DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. Per tant, l'Usuari s'abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent a la web titularitat de DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L.
 
a. Cookies i entorn segur 
Pot consultar la nostra Política de Cookies.
 
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. , a través de la pàgina web, utilitza mitjans de tecnologia punta per garantir la protecció de la informació. DION garanteix que la contractació dels productes, es realitza en un entorn segur. 
 
b. Hipervíncles 
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. no és responsable de les pàgines web enllaçades a aquesta, per la qual cosa no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. no es fa responsable. 
 
c. Propietat Intel·lectual i Industrial 
© DION RESAKAPSULUS SPAIN és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny de la web, com la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor, els logos, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la pàgina web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java, els textos, imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la pàgina web titularitat de DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L.
L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Industrial de la pàgina web; per això, l'Usuari s'abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut de la web, sense l'autorització expressa i per escrit de DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. 
 
d. Limitació de responsabilitat 
L'Usuari exonera expressament a DION de tota responsabilitat per danys directes i indirectes derivats d'eventuals errors a la web, així com per l'eventual interrupció, suspensió, retard o anomalia en l'accés a la mateixa. 
 
DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualssevol virus, troyans i altres elements que poguessin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l'Usuari o de tercers. En qualsevol cas, l'Usuari exonera de tota responsabilitat a DION RESAKAPSULUSSPAIN, S.L. pels danys directes o indirectes causats per l'eventual existència de tals elements nocius o maliciosos.
 
PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS 
El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina Web i s'aplicaran als serveis adquirits al moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles. 
En tot cas, DION RESAKAPSULUS SPAIN, S.L. es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar als serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en els quals l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en aquest cas resultaran d'aplicació les condicions vigents al moment del canvi i/o modificació. 
 
DEVOLUCIONS 
Si durant els 14 dies posteriors a la recepció de la comanda el client desitja retornar el producte, el nostre Departament d'Atenció al Client realitzarà les gestions necessàries per tramitar la devolució sota les següents condicions: 
  1- Els productes hauran de retornar-se en el seu embalatge i estat original. El client disposarà de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte. 
  2- Productes defectuosos o deteriorats. Si el client detecta que el producte rebut es troba defectuós o deteriorat, haurà de posar-se en contacte amb el Departament d'Atenció al Client en els 14 dies hàbils posteriors a la recepció de la comanda, on es realitzaran les gestions necessàries per reemplaçar-ho per un nou en perfecte estat i sense cap càrrec addicional. 
  3- Les devolucions que s'originen per error del client o per modificació de format del fabricant seran a càrrec del client, doncs aquesta empresa no es fa càrrec d'aquestes modificacions.
Si el producte no es troba disponible, l'empresa procedirà a retornar l'import que el client hagi abonat, inclosos les despeses d'enviament, d'acord a la forma de pagament utilitzada en la compra.

CANCEL·LACIONS 
Les cancel·lacions seran acceptades en comandes que no hagin estat enviades al domiciliat indicat pel client. Si la mercaderia ha estat enviada serà considerat devolució (Veure apartat Devolucions). 
L'empresa accepta la cancel·lació d'ordres, ja sigui a través de la seva pàgina web o través de qualsevol dels mitjans d'accés al Departament d'Atenció al Client. 
 
NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectés tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta les condicions. 
 
FURS 
En el cas de litigi, les parts contractants se sotmeten als jutjats i Tribunals de Barcelona amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació inclòs les despeses d'advocats, procuradors, etc.