Politica de privacitat (RGPD)

1.Responsable del tractament


D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que entra en vigor el 25 de Maig de 2018 li informem que les seves dades seran tractades per la societat “Dion Resakapsulus Spain SL” (en endavant, Dion), amb domicili social situat en Riera d'a Font, 60 (Tiana) i CIF B66907205.

Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça de correu electrònic: dpd@dioniberica.com.


2.Finalitat del tractament i legitimació


El tractament de les seves dades persegueix les següents finalitats:

A. Lliurament de les compres realitzades a Dion

Les seves dades seran tractades per al lliurament dels productes comprats a Dion mitjançant la seva pàgina web (www.dioniberica.com), així com, si escau, atendre la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació.

B.Enviament d'ofertes i promocions de Dion

En cas que presti el seu consentiment, Dionpodrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionades amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest últim supòsit implicarà el previ tractament de les seves dades amb l'objectiu de poder procedir al seu perfilat, determinar gustos, preferències i necessitats i, sobre la base d'aquestes, identificar les ofertes que puguin resultar més interessants.

A qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça a dalt exposada o per correu electrònic a l'adreça dpd@dioniberica.com. o a través del nostre servei d'atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se li informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

C.Informació estadística i enquestes de satisfacció

Dion té un interès legítim a conèixer tant l'opinió dels seus clients pel que fa als seus productes com els seus hàbits de consum (p. ex. la freqüència/recurrència de compra) amb l'objectiu de poder oferir productes i serveis més ajustats a les seves necessitats i millorar tant els productes i serveis actuals com el seu procés de contractació. 
Per aconseguir l'objectiu exposat en el paràgraf anterior, Dion podrà tractar les seves dades i realitzar enquestes de satisfacció per mitjans electrònics. 

3.Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades a l'apartat anterior es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les següents fonts i categories:

A. Dades proporcionades pel client de forma directa: 

Al moment de la compra o registre i/o a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats.

El client garanteix que, les dades facilitades a Dion per a la prestació dels serveis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que afecti als mateixos. En conseqüència, el client respondrà enfront de Dion de qualssevol danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

B. Dades derivades de la pròpia prestació del servei: 

p. ex: Històric de compres realitzades i les seves característiques, reclamacions o sol·licituds d'informació…

4.Termini de conservació de les dades

Les seves dades personals seran conservats mentre siguin necessaris per al desenvolupament de la relació contractual. Transcorregut aquest període les dades podran ser suprimits a qualsevol moment pel client conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sol a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar per ser posteriorment eliminats.

5.Els seus drets

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

  • Dret d'accés: Conèixer què tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
  • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
  • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.
  • Dret d'oposició: Sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.


Pot exercitar els seus drets a través d'algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d'Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que consideri oportuna:

a)Adreça Postal: Rigués d'a Font, 60-A (Tiana)
b)Correu electrònic: dpd@dioniberica.com.

A la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que li ajudaran en l'exercici dels seus drets. Així mateix, li informem té dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control (a Espanya, l'AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.